ثبت نام كاربر
  1398/01/04
Text/HTML

جمعیت: طبق اخرین آمار در دسترس 92335 نفر معادل 2 درصد جمعیت استان خوزستان.

 

توزیع مکانی جمعیت:78 درصد جمعیت شهری و 22 درصد جمعیت روستایی.

 

توزیع جنسیتی جمعیت:51 درصد جمعیت مردان و 49 درصد جمعیت زنان.

تراکم جمعیت :۴۰ نفر در هر کیلومتر مربع.

خانوار:۲۴۲۷ خانوار با میانگین ۳.۸ نفر در هر خانوار.