ثبت نام كاربر
  1397/09/28
درباره فرمانداری شهرستان امیدیه
شهرستان امیدیه در سال 1279 هجری شمسی به لحاظ وجود منابع سرشار نفت و گاز و اکتشاف آن توسط مکتشفین بوجود آمده و تا قبل از مهر ماه سال 1375 یکی از بخش های مستقل شهرستان ماهشهر بوده است
در سال 1375 به شهرستان تبدیل و با ایجاد فرمانداری هم اینک دارای دو بخش مرکزی و جایزان ،دو شهر شامل امیدیه و جایزان، 3 دهستان ،57 آبادی دارای سکنه و 13 آبادی خالی از سکنه میباشد.