کتاب تحلیل کارکرد هیات تطبیق

کتاب تحلیل کارکرد هیات تطبیق

کتاب تحلیل کارکرد هیات تطبیق

علاقمندان جهت تهیه کتاب ( تحلیل کارکرد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین ) با دفتر انتشارات یا تلفن نویسنده تماس حاصل نمایند

#نحوه-تهیه-کتاب-تحلیل-هیات-تطبیق

22