مدیر کل شرکت شهرکهای کشاورزی استان در امیدیه

مدیر کل شرکت شهرکهای کشاورزی استان در امیدیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه
دکتر تاجوند مدیر کل شرکت شهرکهای کشاورزی استان خوزستان به دعوت سلامی فرماندار و با حصور در فرمانداری امیدیه با فرماندار دیدار و گفتگو کرد
سلامی در این جلسه ایجاد مجتمع پرورش ماهی ، شهرک گلخانه ای و همچنین ایجاد شهرک دامپروری در بخش جایزان را خواستار شد

سلامی در حاشیه این جلسه گفت مقرر گردید موضوعات مطرح شده از طریق جهاد کشاورزی امیدیه و استان و همچنین منابع طبیعی امیدیه به صورت کارشناسی پیگیری و ظرف یکماه آینده گزارش نمایند
64