درباره فرمانداری شهرستان امیدیه

شهرستان امیدیه در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی به لحاظ وجود منابع سرشار نفت و گاز و اکتشاف آن توسط مکتشفین بوجود آمده و تا قبل از مهر ماه سال ۱۳۷۵ یکی از بخش های مستقل شهرستان ماهشهر بوده است
در سال ۱۳۷۵ به شهرستان تبدیل و با ایجاد فرمانداری هم اینک دارای دو بخش مرکزی و جایزان ،دو شهر شامل امیدیه و جایزان، ۳ دهستان ،۵۷ آبادی دارای سکنه و ۱۳ آبادی خالی از سکنه میباشد.