جمعیت و نیروی انسانی

جمعیت: طبق اخرین آمار در دسترس ۹۲۳۳۵ نفر معادل ۲ درصد جمعیت استان خوزستان.
 
توزیع مکانی جمعیت:۷۸ درصد جمعیت شهری و ۲۲ درصد جمعیت روستایی.
 
توزیع جنسیتی جمعیت:۵۱ درصد جمعیت مردان و ۴۹ درصد جمعیت زنان.
تراکم جمعیت :۴۰ نفر در هر کیلومتر مربع.
خانوار:۲۴۲۷ خانوار با میانگین ۳.۸ نفر در هر خانوار.